ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI TEJ STRONY
CEL POLITYKI

Celem tego objaśnienia jest opisanie, w jaki sposób strona jest zarządzana w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niej korzystają, które będą traktowane zgodnie z zasadami legalności, poprawności oraz aktualności.

Informacje te są dostarczane przez Pre Gel S.p.A., w charakterze podmiotu odpowiedzialnego, zgodnie z art. 13 i 14 nowego rozporządzenia europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych RODO – UE nr 679/16 dla osób, które wchodzą w interakcję z usługami internetowymi samej Spółki.

 1. MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Operacje przetwarzania związane z usługami internetowymi naszych stron – www.pregel.it, www.pregeltraining.com, www.pregelfamily.com, www.pinopinguino.eu, www.yoggi.it – odbywają się w siedzibie PREGEL SPA lub u dostawców odpowiedzialnych za Internet oraz usługi hostingowe/housingowe, w ramach ich kompetencji jako odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

W przypadku, gdy któryś z wyżej wymienionych nie ma siedziby na terytorium Europy, podmiot odpowiedzialny zapewnia, że przekazywanie danych poza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 44 i nast. RODO).

Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy proszą o wysyłkę materiałów informacyjnych (biuletyny, prośby o informacje, katalogi, CD-ROM-y, itp.) są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia oraz są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu (usługi wysyłkowe PREGEL SPA). Wszelkie inne cele będą przedmiotem szczegółowych informacji przekazywanych zainteresowanym stronom zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

 • PRZEDMIOT PRZETWARZANIA KATEGORIE PRZETWARZANYCH
  DANYCH


  Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi naszych stron internetowych gromadzą podczas normalnej pracy pewne dane osobowe (tzw. pliki dziennika), których przekazywanie jest związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na ich charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, URI (Uniform Resource Identifier) żądane zasoby, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska komputerowego.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronom internetowym i mogą zostać przedstawione organom sądowym na wyraźne żądanie.

Dane dostarczane dobrowolnie przez użytkownika

Podmiot odpowiedzialny przetwarza dane osobowe – na przykład: imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, wizerunek użytkownika zarejestrowany w sieciach społecznościowych, adres, numer telefonu, adres e-mail, firmę, główną wykonywaną działalność – podane przez użytkownika podczas wypełniania różnych formularzy opublikowanych na stronach internetowych, a także dodatkowe informacje dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w wiadomościach tekstowych.

 • CHARAKTER DOSTARCZANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE ICH NIEPRZEKAZANIA

Dane określone w różnych formularzach jako obowiązkowe muszą być koniecznie podane, aby umożliwić Podmiotowi odpowiedzialnemu przetwarzanie wniosków złożonych przez użytkownika i realizację oferowanych usług.

 • CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane przez Podmiot odpowiedzialny na podstawie umowy, a zatem bez konieczności uzyskania konkretnej zgody użytkownika, w następujących celach:

 1. przetwarzanie otrzymanej prośby o informacje (formularz kontaktowy);
 2. umożliwienie rejestracji w serwisie i dostęp do niego za pomocą własnych danych uwierzytelniających (logowanie/rejestracja).

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie natomiast dobrowolnie udzielona zgoda, w następujących celach:

 • świadczenia usługi newslettera w celu informowania użytkownika na bieżąco o nowościach i promocjach handlowych Podmiotu odpowiedzialnego (subskrypcja newslettera);
 • wysyłania wiadomości promocyjnych w celach komercyjnych (strony docelowe).

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie (w tym poprzez link znajdujący się na dole wiadomości e-mail). Procedury wykonane przed odwołaniem pozostają ważne.

 • SPOSÓB PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą operacji wskazanych w art. 4 n. 2) RODO, a dokładnie: zbieranie, zapisywanie, konsultowanie, przechowywanie, ekstrakcja, komunikacja, anulowanie oraz usuwanie. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Podmiot odpowiedzialny będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a w każdym razie będzie je przechowywał:

– przez czas niezbędny do wykonania zamówionych usług w odniesieniu do celu określonego w punkcie 4, a);

– do czasu usunięcia profilu przez użytkownika lub, w każdym przypadku, po upływie 2 lat od ostatniego użycia profilu, w odniesieniu do celu, o którym mowa w punkcie 4, b);

– 2 lata od uzyskania zgody, dla celów, o których mowa w punkcie 4, c) i d).

 • DOSTĘP DO DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane w celach wymienionych powyżej dla:

 • pracowników, współpracowników, administratorów Podmiotu odpowiedzialnego oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania;
 • firmy trzecie lub inne podmioty – na przykład: konsultanci, dostawcy usług hostingowych/housingowych itp. – którzy wykonują czynności outsourcingowe w imieniu Podmiotu odpowiedzialnego jako Przetwarzający dane.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH

Bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody – art. 6 b) i c) RODO – Podmiot odpowiedzialny może przekazać dane osobowe do powyższych celów organom sądowym, a także podmiotom, którym prawo nakazuje przekazanie danych. Podmioty te będą przetwarzać dane jako autonomiczni Administratorzy Danych.

Dane mogą być również przekazywane firmom kontrolowanym, kontrolującym i powiązanym w jakiejkolwiek formie prawnej z PREGEL SPA; w przypadku, gdy taka komunikacja ma miejsce w krajach nie należących do UE, Podmiot odpowiedzialny gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi (Art. 44 i następne RODO).

 • PRAWA STRONY ZAINTERESOWANEJ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownik ma prawo do:

– bycia poinformowanym o: danych i lokalizacji Podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie; celach i metodach przetwarzania; danych i lokalizacji osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie;

– od Podmiotu lub osoby odpowiedzialnej ma prawo do:

1) potwierdzenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych oraz przekazania w zrozumiałej formie tych danych i ich pochodzenia, jak również celów, na których opiera się przetwarzanie;

2) usunięcia dotyczących go danych osobowych, gdy: i) dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ii) zgoda została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, iii) dane były przetwarzane z naruszeniem prawa, iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy do dalszego przetwarzania, v) na podmiocie odpowiedzialnym ciąży prawny obowiązek usunięcia danych osobowych;

3) aktualizacji, sprostowania lub, w razie potrzeby, integracji danych;

4) potwierdzenia, że operacje określone w pkt 2) i 3) powyżej zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że spełnienie tego wymogu okaże się niemożliwe lub wymaga ewidentnie nieproporcjonalnego wysiłku w porównaniu z prawem, które ma być chronione;

– wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f);

– sprzeciwu przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego;

– złożenia skargi do organu nadzorczego;

– do otrzymywania w formacie nadającym się do odczytu danych osobowych, które go dotyczą, oraz do przekazywania tych danych innemu Podmiotowi odpowiedzialnemu bez przeszkód ze strony Podmiotu, któremu pierwotnie je przekazał. Wykonując swoje prawa w zakresie przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przekazania danych osobowych od jednego Podmiotu odpowiedzialnego do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne;

– nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub może mieć na nią znaczący wpływ.

Podmiot odpowiedzialny dostarcza kopię przetwarzanych danych osobowych; w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda dalszych kopii, Podmiot odpowiedzialny może pobrać opłatę opartą na faktycznie poniesionych kosztach administracyjnych.

 • JAK KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z powyższych praw, wysyłając list na adres Podmiotu odpowiedzialnego:

– polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Pre Gel S.p.A., z siedzibą w Gavasseto (RE), Via Comparoni, n. 64;

– e-mail na adres privacy@pregel.it;

– poprzez kliknięcie na odpowiedni link (unsubscribe/wyrejestruj się) na dole otrzymywanych wiadomości e-mail (w związku z prawem do wycofania zgody).

 1. OSOBY NIELETNIE

Wprowadzanie danych na stronach internetowych Podmiotu odpowiedzialnego jest dozwolone tylko dla osób powyżej 16 roku życia. W przypadku, gdy zostaną zarejestrowane informacje o osobach poniżej tego wieku, Podmiot odpowiedzialny przystąpi do natychmiastowego usunięcia tych danych.

 1. ODPOWIEDZIALNI ZA PRZETWARZANIE

Aktualna lista odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jest przechowywana w siedzibie Podmiotu odpowiedzialnego.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka wyznaczyła Emanuelę Arduini na inspektora ochrony danych (DPO), z którą można się kontaktować pod następującym adresem e-mail: emanuela.arduini@studio.le.it.

 1. PLIKI COOKIES

W tym zakresie strona nie uzyskuje żadnych danych osobowych użytkowników.

Nie używamy plików cookies do przekazywania informacji o charakterze osobowym, ani nie stosujemy systemów śledzenia oraz identyfikacji użytkowników.

Wykorzystanie plików cookie jest ściśle ograniczone do przekazywania identyfikatorów sesji (składających się z przypadkowych liczb generowanych przez serwer) niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego korzystania z witryny oraz wykorzystywanych w celach statystycznych do wykrywania unikalnych miesięcznych odwiedzin.

Plik cookie może zostać usunięty przez internautę za pomocą funkcji przeglądarki.

PLIKI COOKIES SŁUŻĄCE DO PROFILOWANIA LUB MARKETINGU

Pliki cookies nie są wykorzystywane do celów innych niż techniczne, to znaczy nie są wykorzystywane do profilowania użytkowników korzystających z witryny, ani do działań handlowych i marketingowych. Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z postanowieniem Gwaranta Prywatności “Określenie uproszczonych procedur informowania i wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies” – 8 maja 2014 roku (opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 126 z dnia 3 czerwca 2014 roku).

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa “plików cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

14.       INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI CHATBOT

Podmiot odpowiedzialny informuje, że na stronie Internetowej oraz na profilu firmy na Facebooku działa usługa “chatbot”, która zapewnia automatyczne odpowiedzi na wszelkie zapytania użytkownika o informacje, przydatne również do podejmowania działań marketingowych, tj. wysyłania wiadomości promocyjnych i powiadomień pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika (patrz art. 4).

W związku z powyższym, w przypadku korzystania z tej usługi, Podmiot odpowiedzialny informuje, że oprócz danych wskazanych w art. 2, może wejść w posiadanie następujących informacji dodatkowych:

 • Profilu w mediach społecznościowych
 • Informacji dotyczących korzystania z chatbota (np.: kiedy, jak często i jak długo użytkownik wchodzi w interakcję z serwisem).

Podmiot odpowiedzialny zwraca się z wyraźną prośbą o nieprzesyłanie i nieprzekazywanie za pośrednictwem chatbota lub w inny sposób jakichkolwiek szczególnych danych osobowych np. informacji dotyczących stanu zdrowia, orientacji politycznej lub religijnej itp.

Podmiot odpowiedzialny informuje również, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane za pomocą chatbota ma na celu również zbieranie, w celach statystycznych, danych dotyczących korzystania z aplikacji oraz rodzaju otrzymywanych zapytań.